Sme rehoľným rádom v katolíckej Cirkvi, spoločenstvom sestier zasvätených Bohu profesiou evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti.

Patríme do rehoľnej rodiny sv. Františka a sv. Kláry z Assisi ako ženská kontemplatívna vetva kapucínskej rodiny. Túto duchovnú rodinu tvorí prvý rád – menší bratia kapucíni, druhý rád (kontemplatívna vetva) – klarisky kapucínky, tretí rád – terciári (bratia a sestry žijúci vo svete).

Prijali sme dar povolania, aby sme bezvýhradne a v úplnej slobode ducha upriamovali svoj život na Boha. Naším poslaním je vnášať ho do sŕdc ľudí prostredníctvom evanjeliovej chudoby, modlitby a lásky.