Charizma je Boží dar pre dobro druhého. Je lúčom Ohňa, ktorým je Duch Svätý. V dejinách dopadá z neba na našu zem, aby nám vždy znovu a znovu ukazoval Krista v jeho pravom svetle. Ožiarení týmto svetlom boli aj František a jeho obdivovateľka Klára. Duch Svätý osvietil Františkovi myseľ a naplnil ho nesmiernou radosťou z Kristovej chudoby a krásy evanjelia. Tento Tešiteľ a Obhajca daroval svetu cez Františka a Kláru charizmy chudoby a radosti, modlitby a ohlasovania evanjelia, pokory a pokánia.  Ide o dary jednoduché a skromné, ale keď sa vďačne prijímajú a do dôsledkov žijú, dotýkajú sa ľudských sŕdc. Sú príťažlivé a mnohí im nedokážu odolať. Zrazu sa tieto charizmy stávajú „mimoriadnymi“, lebo spôsobujú v životoch ľudí ten najväčší zázrak, a ním je úprimné obrátenie.